مرکز فروش سیم و کابل
خانه / سیم و کابل / فروش کابلهای لاستیکی – فروش کابل برق با عایق و روکش ترموپلاستیک

فروش کابلهای لاستیکی – فروش کابل برق با عایق و روکش ترموپلاستیک

فروش کابلهای لاستیکی

با توجه به فروش کابلهای لاستیکی و کاربرد و تقاضای بالای انواع کابل برق با روکش ترموپلاستیک، فروش این محصولات در صدر برنامه های دپارتمان  فروش شرکت بازرگانی LAKSIM قرار دارد. برای انتخاب محصول مناسب می توانید از خدمات مشاوره خرید بهره مند شوید. سفارشهای خود را با ما در میان بگذارید.

فروش کابلهای لاستیکی - فروش کابل برق با عایق و روکش ترموپلاستیک

از همـان اولیـن روزهـای صنعـت بـرق بـه نحـوی عایق های لاسـتیک طبیعـی بـرای سـیمهای الکتریکی مـورد اسـتفاده قرار میگرفتنـد. بـه زودی تولیدکننـدگان پـی بردنـد کـه لاسـتیک بـا اسـتفاده از ترکیب با مـواد مختلفی ماننـد پرکننده های معدنـی و کمـک فرآیندها کیفیـت بهتری پیدا میکند.
لاسـتیک اغلـب بـرای اسـتفاده بـه عنـوان عایـق الکتریکـی بـا محصـول سـاخته شـده از گرمایـش روغنهـای گیاهی خاص بـا گوگرد در یـک فرآینـد مشـابه ترکیـب میشـد. ایـن ترکیـب بـا اصطلاح هـای مختلفـی از جملـه چربـی- دوسـت یـا محصـول تقطیـر شـناخته شـده و ریشـه اصطلاح “لاسـتیک روغـن پایـه” بـه عنـوان توصیفـی بـرای ترکیبـات لاسـتیکی قدیمـی بـکار میرفـت .

خواص مواد پلیمر EPR روی کابلهای لاستیکی

یـک موادسـاز بـرای تأمیـن دی الکتریک هـای سـیم و کابـل مـی توانـد از طيف وسـیعی از گریدهای الکتریکـی پلیمر EPR با تأکیـد بـر خـواص پایانـی ماننـد اســتحکام کششــی نهایــی، انعطاف پذیـــری، خاصیـت ارتجاعی، عملکرد کهنگی یا سـختی، انتخـاب کنـد.
علاوه بـر این، خـواص موثـر روی فرآیندهـا مانند؛شـکل اکسترود شـده مواد، سـرعت پخت، استحکام خـام و غیـره از طریـق اصلاح سـاختار مولکولـی EPR میتواند تغییـر کنـد. اعتدال این خـواص به ظرافت کار شـیمیدان فعال در زمینـه لاسـتیک مربـوط میشـود و همچنین مفهوم توسـعه مواد بـا خـواص اهدافـی بـرای اسـتفاده خـاص و تنظیـم شـرایط را فراهـم میکنـد. فرمـول مناسـب بـرای یـک ترکیـب EPR ، خـواص الکتریکـی عالی، عملکرد دمایی بـالای عالی، نفوذپذیری پاییـن آب، و همچنیـن مقـاوم در برابـر آب درختیهـا، اسـیدها، بازها، اوزون و فرا بنفش را به وجود می آورد.

فروش کابلهای لاستیکی - فروش کابل برق با عایق و روکش ترموپلاستیک

امکانی فراهم شده است که بدون نیاز به ترک محل زندگی یا کار خود، بتوانید کابلهای لاستیکی مورد نظرتان را از دپارتمان فروش شرکت بازرگانی LAKSIM خریداری کنید و آن را در محل تحویل بگیرید. با واحد فروش تماس بگیرد تا شما را کاملا راهنمایی نمایند. افزون بر این، برای خریدهای عمده، می توانیدازمشاوره تخصصی قبل از خرید برخوردار باشید

کاربردهـای صنعتـی کابلهای لاستیکی

لاسـتیک های اتیلـن پروپیلن، ذاتا بسـيار گرانتـر از گریدهای مختلفـی از پلی اتیلـن هسـتند و فیلرهـای کاملا تصفیه شـده در عایقهـای پایـه EPR نیـز علاوه بـر افزایـش حجـم پلیمرهـا باعـث افزایش قیمت فروش کابلهای لاستیکی نیز میشـوند. بنابراین بـرای تولیدکننده کابلهایـی کـه EPR بـه عنوان عایق در آنها اسـتفاده میشـود تـا حـد زیـادی گرانتـر از کابلهایـی اسـت کـه پلی اتیلـن بـه عنـوان عایـق آنهاسـت و تنهـا زمانی کـه قابلیـت اطمینـان زياد مهـم اسـت از EPR اسـتفاده میشـود.

کاربردهـای صنعتـی کابلهـای قـدرت بـا پایـه لاسـتیک اتیلـن پروپیلـن، سـهم عمــدهای از فروش کابلهای لاستیکی بـازار را دارد و بـــرای انتقـــال ولتـــاژ تا ۱۳۸ کیلوولـت اسـتفاده میشـود . مزایای عمـده چنین کابلهای لاستیکی شـامل انعطافپذیـری و مقاومـت ذاتـی در برابر شکسـت ناشـی از تخریـب شـیمیایی(برای مثـال: آب درختی ) اسـت. به عنـوان یـک نتیجه کلـی در عایقهای EPR نیـازی به محافظت در برابـر نفـوذ رطوبـت حتـی در ولتـاژ ۱۳۸ کیلوولـت نيسـت،

از دپارتمان  فروش شرکت بازرگانی LAKSIM بخواهید که گواهی استاندارد، نتایج آزمونها (تایپ تست یا سمپل تست) و دیگر تاییدیه های مربوط به محصولات را در اختیار شما بگذارند.

مطالب مفید در مورد فروش کابلهای لاستیکی و کابلهای نسوز سیلیکونی

تامین و عرضه سیم و کابل نسوز قلع اندود
 خرید کابل سیلیکون رابر 
سیم نسوز قلع اندود دو روکش
 فروش شرکت بازرگانی LAKSIM
 فروش کابل نسوز سیلیکونی
 فروش کابلهای سلیکونی و لاستیک
 فروش- کابلهای لاستیکی 
کابل فرمان سیلیکونی
 ویژگی های سیلیکون

جهت خرید و فروش ومشاوره این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت بازرگانی LAKSIM
راه های ارتباطی با مدیرومشاوران فروش:
mobile icon شماره موبایل: 09120901697
mobile icon موبایل: 09193455505
telegram icon کانال تلگرام: laksim98@
whatsapp icon واتس اپ: 09120901697
whatsapp icon واتس آپ: 09193455505
instagram icon اینستاگرام: laksim2020
email icon پست الکترونیکی: laksim2020@gmail.com

مطلب پیشنهادی

بهترین سیم برق ساختمان

بهترین سیم برق ساختمان -فروش سیم و کابل برق ارزان از کارخانه

جهت خريد و فروش اين محصول ميتوانيد با شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM در ارتباط باشيد