مرکز فروش سیم و کابل
خانه / سیم و کابل / فروش کابلهای شبکه Cat5 و Cat6

فروش کابلهای شبکه Cat5 و Cat6

فروش کابلهای شبکه Cat5 و Cat6

فروش کابلهای شبکه Cat5 و Cat6 و شـناخت سـاختار کابـل شـبکه برای مشتریان همـراه بـا چالشهـای اساسـی اسـت و همواره جهت خرید با سوالات زیر مواجه هستند:
چـه نـوع کابـل شـبکه بـرای کاربردهای مـورد نظر شـما الزم اسـت؟
فروش کابلهای شبکه Cat5e؟ یا فروش کابلهای شبکه Cat6؟ شـیلددار؟ یا بدون شـیلد؟
سـر و کار شـما با اترنت گیگابیتی اسـت یا ۱۰۰BASE ؟
پاسـخ این سـوالات همواره آسـان نیسـت و هـدف دپارتمان فروش مجموعه بازرگانی laksim ازمشاوره تخصصی در مـورد کابلهای شـبکه رفـع ابهامات در خصوص این مسـئله برای مشتریان محترم اسـت.

فروش کابلهای شبکه برمبنای تعییـن پهنای بانـد مـورد نیـاز

تعییـن پهنای بانـد مـورد نیـاز در هنگام فروش کابلهای شبکه اهمیـت ویـژه ای دارد.تعییـن پهنـای بانـد مورد نیـاز به ایـن موضـوع کمـک میکنـد کـه کـدام یـک از سیسـتمهای اترنـت (T-BASE 1000 )یـا اترنـت سـریع (T-BASE 100 )بـرای خرید مشتریان مناسب است

اترنـت سـریع، T-BASE 100 AKA یا اترنـت Megabit 100 برای مدتهـای مدیـدی به عنوان شـکل اسـتاندارد صنعتی مخابرات شـبکه در سیسـتم کابلـی تابیـدة زوج مورد نظر بوده اسـت.

فروش کابلهای شبکه  Cat5 و Cat6

در همـة رایانه هـای شـخصی جدیـد خروجیهـای اتصـال اترنـت ۱۰۰ مگابیتـی تعبیـه شـده اسـت. تجهیزات شـبکه کـه در این سـرعت ۱۰۰ مگابیتـی عمـل کننـد نیـز بـه دلیـل اینکـه ایـن فنـآوری جدید اسـت، بایـد دارای قابلیـت کافـی باشـند. اتصـالات اترنـت سـریع صرفـا بـه کابلهـای شـبکه Cat5 نیـاز دارنـد کـه دارای مزیـت دیگـری از نظـر هزینـه میباشـند، میانگیـن نیـاز بـه پهنـای بانـد در منزل مسـکونی یا یـک شـرکت کوچک به نـدرت فراتر از شـبکة ۱۰۰ مگابیتی اسـت. اما طـی پنـج سـال آینده شـبکه های اترنت سـریع به حـد پهنـای باند بالا بارگـذاری خواهد شـد.

بـرای تأمیـن نیازهـای پهنای باند آتـی، نصب تجهیزات اترنـت گیگابایتی (T-BASE 100 )شـدیداً توصیه میشـود. اترنـت گیگابیتی داده ها را در حـد یـک بیلیـون بیت در ثانیه منتقـل میکند و این به معنای سـرعت ۱۰ برابـری نسـبت به اترنت سـریع اسـت.

فروش کابلهای شبکه  Cat5 و Cat6

کابـل شـبکة Cat5e( بهبودیافته) بـرای پشـتیبانی سـرعتهای گیگابیتی لازم اسـت. کابـل Cat5e گزینة بهبـود یافتـهای از کابـل ۵ Cat اسـت کـه عملکـرد همشـنوایی را کـه مقولـهای حیاتـی در انتقـال گیگابیتـی داده هـا اسـت ارتقا میدهـد. اترنت گیگابیتـی بـا اسـتفاده از کابلهـای Cat6 بـه خاطـر خصوصیـات ذاتـی طراحـی آنهـا عملکـرد بـه مراتب بهتـری نیز خواهد داشـت.

مواردی که در طراحـی شـبکه و خرید کابل شبکه دارای اهمیت است

خوشـبختانه همـواره امکان ارتقاء تجهیزات شـبکه در آینـده و برقراری شـبکه بـا اسـتفاده از کابلهـای جدیـد وجود خواهد داشـت. بـه عنوان مثـال کابـل Cat6 در صـوت در دسـترس قـرار گرفتـن آتـی اترنت ۱۰ گیگابیتی طراحی شـده اسـت تا از این شـبکه پشـتیبانی نماید. بنابراین در طراحـی شـبکه خـود بکارگیری کابـل Cat6 به شـرایط مطمئن تری دسـت پیـدا میکنید.
خصوصا بـا توجه به اینکـه کابل Cat6 پشـتیبان مناسـبتری نسـبت به Cat5e در شـبکة اترنت ۱۰۰ مگابیتی اسـت. پیمانـکاران در سراسـر دنیـا بـه حـدی از کابلهـای Cat6 خاطـر جمع و مطمئـن هسـتند کـه کابلهـای Cat6 خـود را بـا ایـن ضمانت نصب میکننـد کـه تـا ۲۵ سـال از رده خارج نشـود.

فروش کابلهای شبکه به صورت عمده و درجه یک

تولید کننده های بسیاری در کشور هستند که عرضه انواع کابل های شبکه را بر عهده دارند. محصولات بهترین تولید کننده های کابل شبکه را از این سایت می توانید تهیه کنید. با خرید عمده از تخفیفات ویژه ای هم برخوردار خواهید شد.

با توجه به اینکه همه خریداران به این تولید کننده ها دسترسی ندارند و به دنبال مرکزی هستند که بتوانند خرید عمده کابل های شبکه را در انواع مختلف و در متراژ های مختلف، انجام دهند. مجموعه بازرگانی LAKSIM در زمینه فروش و عرضه کابل شبکه ایرانی فعالیت می کند .

مطالب مفید جهت خرید کابلهای شبکه و مخابراتی

فروش کابل شبکه
فروش کابل شبکه با قیمت ویژه
 فروش کابل مخابراتی و کواکسیال
 فروش -کابلهای شبکه CAT5 و CAT6

جهت خرید و فروش ومشاوره این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت بازرگانی LAKSIM
راه های ارتباطی با مدیرومشاوران فروش:
mobile icon شماره موبایل: 09120901697
mobile icon موبایل: 09193455505
telegram icon کانال تلگرام: laksim98@
whatsapp icon واتس اپ: 09120901697
whatsapp icon واتس آپ: 09193455505
instagram icon اینستاگرام: laksim2020
email icon پست الکترونیکی: laksim2020@gmail.com

مطلب پیشنهادی

لیست قیمت سیم و کابل در بازار –

بزرگترین شرکت سیم و کابل ایران که انواع سیم و کابل باکیفیت بالایی به بازار عرضه می کنندو ازجمله بهترین برند سیم و کابل ایرانی موجود در لیست کارخانه های سیم و کابل ایران می باشد ،