مرکز فروش سیم و کابل
خانه / سیم و کابل / فروش انواع کابل شیلد (حفاظت) شده

فروش انواع کابل شیلد (حفاظت) شده

نحوه ثبت سفارش خرید انواع کابل شیلد (حفاظت) شده

جهت خریدو فروش انواع کابل شیلد مشتریان می توانند به صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به خرید انواع کابل شیلد (حفاظت) شده در متراژ های دلخواه نمایند.

فروش انواع کابل شیلد (حفاظت) شده

برای سهولت در امر خرید مشتریان می توانند اطلاعات لازم را از واحد فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM کسب نمایند. مشتریان در صورت نیاز به خرید غیر حضوری می توانند از کارشناسان ما درخواست نمایند تا ارسال کابل های مورد نیاز آنها به شهرستان توسط واحد فروش صورت گیرد

دلیل فروش انواع کابل شیلد (حفاظت) شده

محیط هـای صنعتـی از قبیـل کارخانه هـا بـه طـور معمـول، بخشهایی بـا نویـز الکتریکـی زیـاد هسـتند. نویـز الکتریکـی بـه صـورت امـواج الکترومغناطیسـی (EMI )منتشـر شـده بـه صـورت تشعشـع میتوانـد موجـب اختلال در عملکرد صحیـح دیگر تجهیزات گـردد.

عایق کابل، آن را از تنشهـای مکانیکـی و محیطـی، نظیـر پارگـی، خوردگـی و رطوبـت محافظـت میکند امـا در مقابل نفـوذ امواج الکترو مغناطیسـی هیـچ محافظی نـدارد. لذا شـیلد برای مقابله بـا امواج الکترومغناطیسـی مـورد نیـاز میباشـد. کابل هـم میتوانـد تولیدکننده امـواج EMI و هم گیرنـده ایـن امـواج باشـد و نویز را بـه تجهیـزات دیگر اعمـال کند که در هـر دو مـورد شـیلد میتوانـد مؤثر باشـد.

فروش انواع کابل شیلد یا فویل دار ضد نویز به قیمت فروش عمده در نمایندگی فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM به مشتریان ارائه می شود.دپارتمان فروش با عرضه تخصصی فروش انواع کابل شیلد (حفاظت) شده توانسته است محصولات خود را به مشتریان در سراسر ایران عرضه نماید.

فروش انواع کابل شیلد بـا فویـل

در شـیلدینگ بـا فویـل، یک لایـه نـازک از آلومینیوم که معمـولا برای افزایـش اسـتقامت و امکان خمش، روی یک نوار پلی اسـتر سـوار شـده اسـتفاده میشـود. ایـن نوع شـیلدینگ، پوشـش ۱۰۰ % را بـرای هادی بـا احاطـه نمـودن آن فراهـم مـی آورد. ایـن پوشـش نـازک بـوده لـذا کار کـردن بـا آن را خصوصـا هنـگام اتصـال بـه یـک کانکتـور دشـوار می نمایـد. معمـوال بـه جـای تلاش بـرای زمیـن کـردن کلـی فویـل، از سیم تخلیه جهت زمین کردن فویل استفاده میشود.

برای جلب نظر مشتریان فروش انواع کابل شیلد در فهرست کابلهای آماده عرضه قرار گرفته است که قیمت انواع و سایزهای گوناگون این کابل به اطلاع مشتریان می رسد.

فروش انواع کابل شیلد بـا بریـد

یـک شـبکه بافته شـده از سـیم های مسـی سـاده یا قلـع اندود بـوده و مسـیری بـا مقاومت پاییـن برای اتصـال به زمین فراهـم نموده و اتصـال آن بـه کانکتـور بـا پیچیـدن یـا لحیـم کـردن نیـز بـه مراتب آسـانتر میباشـد. امـا شـیلد به صـورت برید، بـا توجه به وجـود فضای خالـی در آن پوشـش ۱۰۰ % را فراهـم نمیکند.

بسـته بـه تراکم بافت، معمـولا بریـد پوششـی در حـدود ۷۰ % تـا ۹۵ % را تأمیـن میکنـد. مادامـی کـه کابـل ثابـت اسـت معمـولا پوشـش ۷۰ % کفایـت میکند در ایـن حالـت بـا افزایش درصد پوشـش، تغییـری در میزان تأثیر شـیلد مشـاهده نمی شـود. به دلیل رسـانایی بهتر مس در مقایسـه با آلومینیوم و ظرفیـت بیشـتر آن بـرای هدایـت نویز، بریـد به عنوان شـیلد محافظ، مؤثرتـر بـوده اما ابعـاد کابـل و هزینـه آن را می افزاید.

زمانی که کلمه بهترین در توصیف فروش انواع کابل شیلد به کار می رود ممکن است به ویژگی های مختلفی اشاره داشته باشد. اینجا موضوع صحبت ما پیرامون فروش انواع کابل شیلد خواهد بود و معیارهای یک کابل شـیلدینگ بـا بریـد خوب را و این که چگونه می توان به این محصولات از طریق تماس با فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM دسترسی پیدا نمود.

فروش انواع کابل شیلد بـا فویـل و برید

بـرای محیط هـای پـر از نویـز، شـیلدهای چنـدلایـه اسـتفاده میشـود کـه معمول تریـن آن اسـتفاده از بریـد و فویل به صورت همزمان اسـت. در کابلهـای چنـد رشـته در حالیکـه کابـل بـا فویـل، برید و یـا هر دو محافـظ میشـود، ممکـن اسـت هـر کـدام از زوجهـا نیـز بـه صـورت مجـزا بـا فویـل محافظت شـوند تا از همشـنوایی بین زوجهـا جلوگیری شـود.

کابل هـا همچنیـن میتواننـد به صـورت دو لایه از فویـل یا برید اسـتفاده شوند. بریـد و فویـل بـا یکدیگـر تلفیـق شـده بـه نحـوی که هریـک از آنهـا معایـب دیگـری را برطرف مینمایـد. ایـن روش تأثیـر حفاظتـی بیشـتری نسـبت بـه دو روش دیگر دارد. افزایـش عملکرد این طراحـی منحصـر بـه فـرد در بـه کار بـردن سـه لایـه نـوار آلومینیـوم، پلـی اسـتر، آلومینیـوم فویـل اسـت. ایـن نـوار باعـث افزایـش تأثیـر شـیلدینگ از طریـق کاهـش مقاومـت آن اسـت و در تمـاس بـا یـک سـیم تخلیـه اتصـال سـریع و مطمئـن را تسـهیل میبخشـد.

در عمـل، وظیفـه محافـظ (شـیلد)اتصـال بـه زمیـن و حـذف هرگونـه نویـز میباشـد لـذا اهمیـت ایـن موضـوع را نمیتـوان نادیـده گرفـت. عـدم درک ایـن مهم میتواند سـبب عدم کارایی شـیلد گـردد. شـیلد کابل و اتصالات مربـوط به آن باید مسـیری را با امپدانس کـم بـه زمیـن فراهم نمایـد. هر گونـه اختلال در ایـن ارتبـاط میتواند امپدانـس را افزایـش داده و تأثیر شـیلد را کاهش دهد.

در توصیف کابل خوب مخابراتی تنها به ویژگی های ساختاری و فنی آن اشاره شد؛ اما ناگفته پیداست که قیمت هم تاثیر خود را در بهترین انتخاب و بهترین خرید خواهد داشت. شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که بهترین کابل گرانترین کابل است؛ اما همیشه این طور نیست.

راهنمای عملی برای فروش انواع کابل شیلد

۱ -اطمینـان حاصـل کنیـد کابلی با شـیلد کافی و متناسـب بـا نیازتان تهیـه نموده ایـد. در محیطهایـی بـا نویـز معمولـی تنهـا یـک فویـل ممکـن اسـت محافظت مـورد نیاز را تأمیـن نمایـد. در محیطهایی با نویـز بیشـتر شـیلد به صـورت برید یـا ترکیـب فویل و برید مناسـب میباشـد. از طرفی با خرید از مراکز اصلی تامین و فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM می توان محصول خوب را با قیمت کمتری تهیه نمود.

۲ -اطمینـان حاصـل کنیـد تجهیزاتـی کـه بـه کابـل وصل شـده اند به درسـتی زمیـن شـده باشـد. هر کجا کـه امـکان دارد از ارت اسـتفاده کنیـد و اتصـال بیـن محـل زمیـن و تجهیـزات را بررسـی کنیـد. حذف نویز منوط به مقاومت کم مسیر اتصال به زمین میباشد. قیمت فروش انواع کابل شیلد به صورتی لیستی انعطاف پذیر تنظیم شده تا متغیرهای مورد نظر مشتری و شرایط روز تولید و تامین در آن لحاظ گردد.

۳ -بیشـتر کانکتورهـا امکان اتصـال به صورت۳۶۰ را به شـیلد میدهد. اطمینـان حاصـل کنیـد که کانکتور با شـیلدینگ مناسـب بـرای کابل اسـتفاده شـده اسـت. برای مثال بسـیاری از کانکتورهـای فلزی مورد اسـتفاده، با پلاسـتیک، لایه روی یا محفظه آلومینیومی پوشـش داده میشـوند. اجتنـاب از هریـک از مـوارد فوق یـا هزینه کـردن در موارد غیرمرتبـط یـا بیـش از آنچـه نیـاز دارید، عملکـرد ضعیف شـیلدینگ را بـه دنبال دارد.

۴ -همیشـه کابـل را از یـک سـمت زمیـن کنیـد ایـن موضـوع امـکان وقـوع نویزهـای القایـی چرخشـی زمیـن را حـذف مینمایـد. یـک سیسـتم حفاظـت شـده از نظـر الکتریکـی تنها بـه انـدازه کیفیت اجـزای تشـکیل دهنـده اش خوب میباشـد. یـک کابـل خیلی خوب امـا بـا اتصـالات بی کیفیـت کارایـی لازم را نداشـته همانگونـه کـه اتصـالات با کیفیت نقشی در بهبـود عملکـرد یـک کابـل نخواهد داشت

انتخاب انواع کابل شیلد (حفاظت) شده مناسب

انتخاب انواع کابل شیلد (حفاظت) شده مناسب برای هر پروژه و مرغوبیت آن سبب ارتقای قابلیت اطمینان سیستم و مدیریت هزینه ها خواهد شد. کابلـی متناسـب بـا کاربردتـان اسـتفاده کنیـد. بهتر اسـت شـیلد در کابلهایـی کـه مرتـب در معـرض خمـش و پیچـش قـرار دارنـد، از نـوع بریـد باشـد. از کاربـرد فویـل بـه تنهایـی بـه عنـوان شـیلد در کابلهایـی کـه به صـورت مداوم تحت خمش هسـتند اجتنـاب کنید زیرا خمش سبب پارگی فویل میشود. درست است که به کارگیری مواد اولیه مرغوب سبب افزایش قیمت تمام شده محصول خواهد شد؛ ولی طول عمر بیشتر و کارکرد بهتر این کابلها از هزینه ها اضافی در آینده می کاهد . دپارتمان فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM با مشاوره تخصصی جهت خرید کابل شیلدار همراه شما خواهد بود

مطالب مفید جهت خرید وفروش انواع کابل شیلد (حفاظت) شده

فروش انواع کابل -شیلد (حفاظت) شده
 فروش انواع کابل -شیلد بـا بریـد
 فروش انواع -کابل شیلد بـا فویـل
 فروش انواع -کابل شیلد بـا فویـل و برید
 فروش شرکت بازرگانی LAKSIM
 فروش شرکت بازرگانی سیم و کابل LAKSIM 
کابل شیلددار زیر زمینی
 کابل شیلددار سیلیکونی
 کابل کنترل شیلددار با بهترین قیمت
 کابل های ابزار دقیق و کنترل شیلددار با بهترین قیمت
 نحوه ثبت سفارش خرید

جهت خرید و فروش ومشاوره این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
شرکت بازرگانی LAKSIM
راه های ارتباطی با مدیرومشاوران فروش:
mobile icon شماره موبایل: 09120901697
mobile icon موبایل: 09193455505
telegram icon کانال تلگرام: laksim98@
whatsapp icon واتس اپ: 09120901697
whatsapp icon واتس آپ: 09193455505
instagram icon اینستاگرام: laksim2020
email icon پست الکترونیکی: laksim2020@gmail.com

مطلب پیشنهادی

لیست قیمت سیم و کابل در بازار –

بزرگترین شرکت سیم و کابل ایران که انواع سیم و کابل باکیفیت بالایی به بازار عرضه می کنندو ازجمله بهترین برند سیم و کابل ایرانی موجود در لیست کارخانه های سیم و کابل ایران می باشد ،